بازدید: 1402

اهمیت جعبه‌ها به‌عنوان ابزار ارتباطی بارها ارزیابی و تایید شده است. عملکرد کانال‌های مختلف بازاریابی، نقشی حیاتی خواهند یافت در هنگامی که برای یک ارتباط جمعی برنامه‌ریزی می‌شود. همه چیز بر روی «تعداد کل»، «میانگین» و «تعداد تماس» متمرکز است.