16 تا 19 دسامبر 2015     اربیل - عراق 

آرایشی، بهداشتی