9 تا 11 سپتامبر        هندوستان - پنجاب

غذا و هتلداری