7 تا 10 تامبر 2016       تایلند - بانکوک

غذا و نوشیدنی، پذیرایی و هتلداری