۳۱ مارچ تا ۳ آپریل 2020          سنگاپور

غذا، نوشیدنی و هتل داری