۱۸ تا ۲۰ ژوئن ۲۰۲۰   ترکیه - اسنانبول (سالانه)

آرایشی، بهداشتی، زیبایی، بسته بندی و صنایع جانبی