۱۹ تا ۲۱ می ۲۰۲۰    آذربایجان - باکو

صنایع غذایی، شیرینی پزی، غذاهای دریایی، بسته بندی غذایی و صنایع وابسته