نوامبر  2014    هانوفر - آلمان  (دو سالانه)

تجهیزات تهویه مطبوع، پرورش حیوانات، دفع زباله، نگهداری خوراک