8 تا 12 آوریل 2013     هانوفر - آلمان (2 سالانه)

تکنولوژی سطح و پوشش، مواد اولیه، مواد پوشش دهنده