8 تا 10 اکتبر 2013      هانوفر - آلمان (2 سالانه)

محصولات کشاورزی، دارویی، موادغذایی، مهندسی مواد و تجهیزات آزمایشگاهی