10 تا 16 نوامبر 2013     هانوفر- آلمان (2 سالانه)

تجهیزات و ماشین آلات کشاوری ، باغبانی