مارس 2015    کلن - آلمان (3 سالانه)

ماشین آلات  شیرینی ، شکلات ، مواد لبنی، آماده سازی آبمیوه، تکنولوژی بسته بندی و انجماد