5  تا 9 اکتبر 2013      کلن - آلمان  (2 سالانه)

انواع گوشت و ماکیان، لبنی، نان و شیرینی، نوشیدنی، میوه ، تکنولوژی انبار