16 تا 20 سپتامبر 2013    مونیخ - آلمان (4 سالانه)

مواد اولیه، ماشین آلات نوشیدنی، پر کن، برچسب زنی، مالت، آبجو، حمل و نقل انبارداری