در این ویدیو، به صورت گذرا تاریخچه ای از نخستین بسته بندی ساخت بشر تا چگونگی پیدایش بسیاری از انواع بسته ها همچون قوطی، منعطف ها، پاکت ها و ... به وسیله انیمیشن نمایش داده می شود.